Asset Publisher Asset Publisher

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

1.         Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kartuzy, z siedzibą 83-300 Kartuzy, Burchardztwo 181.

2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym realizacji zadań nałożonych na mocy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2017.0.788) oraz Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;

b) realizacji umów zawartych z Nadleśnictwem Kartuzy;

c) w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. W niektórych przypadkach, z uwagi na realizację zadań przez administratora, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

a) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

b) podmiotom, które, na podstawie stosownych umów, współpracują z administratorem w realizacji jego zadań.

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 4, a po tym czasie przez okres archiwizacji zgodnie z

jednolitym rzeczowym wykazem akt dla PGL LP oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, szczególnie Ustawą o rachunkowości oraz Kodeksem Pracy.

 

6. W trybie art. 15 – 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, o ile inne przepisy prawa powszechnie stosowanego nie stanowią inaczej.

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Nadleśnictwie Kartuzy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

 

___________________________________________________________________________

Resources to get