Asset Publisher Asset Publisher

Realizacja działań ochronnych w rezerwatach przyrody

„Kontynuacja działań ochronnych w rezerwacie przyrody Staniszewskie Błoto"

Nadleśnictwo Kartuzy otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania „Kontynuacja działań ochronnych w rezerwacie przyrody Staniszewskie Błoto". Koszt kwalifikowany zadania to
87 500,00 zł brutto. Kwota dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku: 70 000 zł brutto (udział środków WFOŚiGW 80,00%)

Celem wykonania działań ochronnych w rezerwacie przyrody Staniszewskie Błoto jest przebudowa drzewostanów w zdegradowanych fitocenozach (zaburzona struktura zbiorowisk leśnych będąca konsekwencją wprowadzenia w przeszłości w nadmiarze świerka do drzewostanów oraz osuszania terenu).

Obecnie świerk występuje w zbiorowiskach brzeziny bagiennej oraz lasu bukowo-dębowego we wszystkich warstwach- w warstwie drzewostanu, podrostu i podszytu. W praktyce realizacja etapowej przebudowy i renaturalizacji tych zbiorowisk leśnych polegać będzie na wycinaniu drzew, podrostów i podszytów świerka pospolitego, będącego składnikiem niepożądanym w tych zbiorowiskach, a następnie ich przemieszczaniu poza teren rezerwatu.

Prace terenowe planujemy zrealizować w okresie od 1 stycznia do 15 marca 2019 roku.

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA pn.: „Realizacja działań ochronnych
w rezerwatach przyrody Staniszewskie Błoto i Kurze Grzędy

 

W okresie sierpnia 2017 - maja 2018 Nadleśnictwo Kartuzy zrealizowało w rezerwatach przyrody Staniszewskie Błoto i Kurze Grzędy działania ochronne dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Prace prowadzone były na podstawie zapisów Rozporządzenia nr 61/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Staniszewskie Błoto oraz Rozporządzenia nr 74/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Kurze Grzędy oraz

Przedmiotowe zadania ochronne wykonano w pododdziale leśnym (133b) leśnictwa Mirachowo na powierzchni 1,31 ha, w dwóch pododdziałach leśnych (151b, 152b) leśnictwa Bącka Huta o łącznej powierzchni 1,96 ha oraz w siedmiu pododdziałach leśnych (228b – część pododdziału, 229a, 229c, 229h, 229j, 230c, 230d) leśnictwa Glinne o łącznej powierzchni 8, 57 ha.

Przeprowadzone prace o charakterze ochrony czynnej miały na celu eliminację świerka pospolitego ze wszystkich warstw drzewostanu. Polegały na wycięciu całości podrostów i podszytów świerkowych, a następnie usunięciu ich wraz z gałęziami pozostałymi po wcześniej wyciętych drzewach tego gatunku poza granicę rezerwatu przyrody i ich zutylizowaniu (rozdrobnieniu).

Wykonane zadania ochronne stworzyły warunki dla procesu naturalnej regeneracji siedlisk bagiennych rezerwatu i odtworzenia zbiorowisk roślinnych odpowiednich dla warunków siedliskowych brzeziny bagiennej i boru bagiennego oraz lasu bukowo-dębowego.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 124735.00 zł. Realizacja zadania została dofinansowana w formie dotacji ze środków WFOŚ w Gdańsku w kwocie 99 659.53 zł.

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA pn.: „Realizacja działań ochronnych
w rezerwatach przyrody Kurze Grzędy i Jezioro Turzycowe"

 

     W okresie luty 2016 - marzec 2018 Nadleśnictwo Kartuzy zrealizowało w rezerwatach przyrody Kurze Grzędy i Jezioro Turzycowe działania ochronne dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

     Prace prowadzone były na podstawie zapisów Rozporządzenia nr 74/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Kurze Grzędy oraz Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 24 września 2014 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Jezioro Turzycowe".

     Przedmiotowe zadania ochronne wykonano w czterech pododdziałach leśnych (101c, 102a, 102b i 115i) leśnictwa Mirachowo o łącznej powierzchni 9,95 ha i w trzech pododdziałach leśnych (119n, 121k i 1211) leśnictwa Bącka Huta o łącznej powierzchni 0,80 ha.

     Przeprowadzone prace o charakterze ochrony czynnej miały na celu eliminację świerka pospolitego ze wszystkich warstw drzewostanu. Polegały na wycięciu całości podrostów i podszytów świerkowych, a następnie usunięciu ich wraz z gałęziami pozostałymi po wcześniej wyciętych drzewach tego gatunku poza granicę rezerwatu przyrody i ich zutylizowaniu (rozdrobnieniu).

     Wykonane zadania ochronne stworzyły warunki dla procesu naturalnej regeneracji siedlisk bagiennych rezerwatu i odtworzenia zbiorowisk roślinnych odpowiednich dla warunków siedliskowych brzeziny bagiennej i boru bagiennego.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 104 712,05 zł. Realizacja zadania została dofinansowana w formie dotacji ze środków WFOŚ w Gdańsku w kwocie 100 000 zł. https://wfos.gdansk.pl/