Asset Publisher Asset Publisher

Realizacja działań ochronnych w rezerwatach przyrody

Realizacja działań ochronnych w rezerwatach przyrody „Staniszewskie Błoto” i „Kurze Grzędy”

Od stycznia 2018 roku Nadleśnictwo Kartuzy realizuje w rezerwatach przyrody Kurze Grzędy oraz Staniszewskie Błoto zadania ochronne dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Prace związane z realizacją zadań ochronnych w rezerwatach prowadzone są na podstawie zapisów Rozporządzenia nr 74/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Kurze Grzędy oraz Rozporządzenia nr 61/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Staniszewskie Błoto.

Prowadzone prace o charakterze ochrony czynnej mają na celu eliminację świerka pospolitego ze wszystkich warstw drzewostanu. Polegają na wycięciu całości podrostów i podszytów świerkowych, a następnie usunięciu wyciętych podrostów i podszytów świerkowych oraz gałęzi pozostałych po wcześniej wyciętych drzewach tego gatunku poza granice rezerwatów przyrody. Wykonywane zadania ochronne, polegające na usunięciu świerka pospolitego, mają na celu stworzenie warunków dla procesu naturalnej regeneracji siedlisk bagiennych rezerwatów i odtworzenia zbiorowisk roślinnych odpowiednich dla warunków siedliskowych.

Na realizację zadania Nadleśnictwo Kartuzy otrzymało dofinansowanie ze środków WFOŚ w Gdańsku w formie dotacji do kwoty 100 tys. zł.

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA pn.: „Realizacja działań ochronnych
w rezerwatach przyrody Kurze Grzędy i Jezioro Turzycowe"

 

     W okresie luty 2016 - marzec 2018 Nadleśnictwo Kartuzy zrealizowało w rezerwatach przyrody Kurze Grzędy i Jezioro Turzycowe działania ochronne dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

     Prace prowadzone były na podstawie zapisów Rozporządzenia nr 74/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Kurze Grzędy oraz Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 24 września 2014 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Jezioro Turzycowe".

     Przedmiotowe zadania ochronne wykonano w czterech pododdziałach leśnych (101c, 102a, 102b i 115i) leśnictwa Mirachowo o łącznej powierzchni 9,95 ha i w trzech pododdziałach leśnych (119n, 121k i 1211) leśnictwa Bącka Huta o łącznej powierzchni 0,80 ha.

     Przeprowadzone prace o charakterze ochrony czynnej miały na celu eliminację świerka pospolitego ze wszystkich warstw drzewostanu. Polegały na wycięciu całości podrostów i podszytów świerkowych, a następnie usunięciu ich wraz z gałęziami pozostałymi po wcześniej wyciętych drzewach tego gatunku poza granicę rezerwatu przyrody i ich zutylizowaniu (rozdrobnieniu).

     Wykonane zadania ochronne stworzyły warunki dla procesu naturalnej regeneracji siedlisk bagiennych rezerwatu i odtworzenia zbiorowisk roślinnych odpowiednich dla warunków siedliskowych brzeziny bagiennej i boru bagiennego.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 104 712,05 zł. Realizacja zadania została dofinansowana w formie dotacji ze środków WFOŚ w Gdańsku w kwocie 100 000 zł. https://wfos.gdansk.pl/